Jim Thompson Kites

All the Kites of 2014 - 2017

Bear Kite

Orangutan Kite

Arctic Wolf Kite

Beaver Kite

July Sun Kite

White Tiger Kite

Snow Leopard Kite

August Lion Kite

October Lion Kite

December Moon Kite

Elephant Kite 2014

2014 Tiger Kite

Pig Kite number 3

Sheep Kite

Lion Kite

2015 Tiger Kite

March Moon Kite

March Sun Kite

Diane's Birthday Moon Kite

Diane's Birthday Sun Kite

July Wolf Kite

November Sun Kite

March Lion Kite

Sun Kite

Moon Kite

Otis the Cat Kite

Alpaca Kite

August Sun Kite

Dragon Kite 2016

Anniversary Moon Kite

Smiley Fish Kite

Super Moon Kite 2016

November Sun Kite 2016

Cheetah Kite 2016

Pig Kite 2017

Lucy the dog kite

Blue Heron Kite Kite

Wolf and Raven kite

2017 Snow Leopard Kite

Jackie the Dog Kite

Ray's Lion

Home

All Kites of 2011

All Kites of 2012-2013

All Kites of 2018-2020