Jim Thompson Kites

All the Kites of 2011

Lion Kite 1

Mandrill Kite 1

Tiger Kite 1

Fish Kite 1

Jesus Kite 1

Jesus Kite 2

Sun Kite 1

Moon Kite 1

Goat Kite

Cat Kite 1

Mandrill Kite 2

Lion Kite 2

Tiger Kite 2

Border Collie Kite

Dragon Kite

Macaque Kite

Tiger Kite 3

Husky Kite

Blue Faced Monkey Kite

Lion Kite 3

Golden Lab Kite

Snow Leopard Kite

Polar Bear Kite

Mother Nature Kite

Lion Kite 4

Bald Eagle Kite

Cow Kite 1

Tiger Kite 4

Mandrill Kite 3

Mime Kite

Clown Kite

Camel Kite

Uncle Sam Kite

Sun Kite 2

The Moon Kite 2

Cheetah Kite

Sun Kite 3

Saw-Whet Owl Kite

Cat Kite 2

Madison the Dog Kite

Another Cow Kite

Dog Kite

Spice the Dog Kite

Lobster Kite

Dog Kite

Moon Kite 3

Sun Kite 4

Tiger Kite 5

Lion Kite Number 5

Mandrill Kite 4

Blue-Face Monkey Kite

Wolf Kite

Fox Kite 1

King Vulture Kite

Owl Kite Number 2

Geisha Kite

Turtle Kite

Frog Kite

Sun Kite

Moon Kite

Basset Hound Kite

Family Kite

Gus the Dachshund Kite

Maple the Bull Dog Kite

Cat Kite 3

December Moon Kite

Home

All Kites of 2012 - 2013

All Kites of 2014 - 2017

All Kites of 2018-2020